තත්ත්ව පාලනය

ගුණාත්මක උපාංග සහිතව නමුත් අපේ මුළු සේවා පමණක් නොව, අපේ අවධානය වේ.

අපි සහතික කරනවා

• ද්රව්ය සහ විද්යුත් උපකරණ, පුරුද්දක් විගණන
• පිරිවිතරයන්ට සහතික නිශ්චිත අනුකූල
• භාවිතා ද්රව්ය ආරක්ෂාවක් විශ්වසනීයත්වය පහත
• නිරන්තරයෙන් සියලු නිෂ්පාදන ද්රව්ය හා එකලස් අධීක්ෂණය
• මිලයට සංරචක වැඩි ඝන පාලනය ඉඩ සියලු සැපයුම්කරුවන් සමඟ කැපී පෙනෙන සබඳතා පවත්වාගෙන
• ශක්තිමත් තරගකාරී මිල ගණන් පවත්වා ගෙන යන අතර ගුණාත්මක උපාංග හොඳම තෝරා ගැනීම කරන බවට සහතිකයකි
072816144259_0 Qualitycontrolflowchart_1 072816144259_0 Qualitycontrolflowchart_2 072816144259_0 Qualitycontrolflowchart_3